Hướng dẫn đọc báo cáo tài chính chính xác từ A-Z

Một bộ báo cáo tài chính doanh nghiệp bao gồm nhiều yếu tố quan trọng. Nhưng làm thế nào để đọc và nắm bắt những thông tin cần thiết khi đọc báo cáo tài chính? Xem năm bước trong bài viết dưới đây để biết cách đọc báo cáo tài chính đơn giản và chính xác.

Hướng dẫn Cách Đọc Báo cáo Tài chính Công ty Đơn giản

Có nhiều cách để đọc và hiểu báo cáo tài chính doanh nghiệp. Trong bài viết này, thitruong-vn.com sẽ hướng dẫn bạn cách đọc báo cáo tài chính đơn giản và chính xác theo 5 bước:

Báo cáo tài chính là gì?

Một bộ báo cáo tài chính hoàn chỉnh sẽ bao gồm các phần sau:

 • Báo cáo Hội đồng Quản trị Công ty
 • Báo cáo của công ty kiểm toán độc lập
 • Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo lưu chuyển tiền mặt
 • Chú thích của báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là gì?

Đọc trước ý kiến ​​kiểm toán

Nhiều người bỏ qua phần này vì họ nghĩ rằng dữ liệu trên bảng cân đối kế toán hoặc báo cáo thu nhập sẽ quan trọng hơn. Tuy nhiên, việc đọc ý kiến ​​của kiểm toán viên là rất quan trọng đối với:

 • Đảm bảo rằng báo cáo này được một đơn vị chuyên nghiệp xem xét, xác minh rằng tất cả dữ liệu trong báo cáo là đúng sự thật và không phải do một cá nhân hay tổ chức nào đó tạo ra.
 • Kiểm toán viên sẽ xác minh tính xác thực này bằng cách đưa ra ý kiến ​​giảm độ tin cậy: chấp nhận hoàn toàn, loại trừ, không chấp nhận và bác bỏ.

Để hoàn toàn chấp nhận các quan điểm trung thực và không thiên vị được trình bày trong báo cáo này, bạn đọc có thể hoàn toàn tin tưởng vào các số liệu được phân tích trong bài báo này. Kiểm toán viên sẽ tìm ra sai sót và được doanh nghiệp sửa chữa kịp thời. Nếu ý kiến ​​của kiểm toán viên bác bỏ, độc giả nên cân nhắc lựa chọn báo cáo khác để đảm bảo độ chính xác cao hơn.

Phân tích bảng cân đối kế toán

Trong một bộ báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán được phân tích trước tiên. Bất kể hoạt động kinh doanh này có lãi hay lỗ, người đọc đều phải xác định được nguồn gốc tài sản và nguồn vốn, vì đó là cơ sở để doanh nghiệp xây dựng và thực hiện toàn bộ quy trình kinh doanh.

Top 7 app đầu tư chứng khoán đáng dùng nhất 2022

Bảng cân đối kế toán phản ánh tình hình tài chính của một doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể. Thông thường số liệu sẽ được so sánh vào đầu năm với cuối năm, các báo cáo hàng quý, hàng tháng cũng được tính từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng của kỳ.

Phân tích bảng cân đối kế toán

Phân tích bảng cân đối kế toán

Trong một bảng cân đối kế toán, có hai phần quan trọng: tài sản và nguồn vốn. Theo nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán: tài sản = nguồn vốn.

Nội dung được chia thành hai loại:

 • Tài sản lưu động là tài sản trong năm hoặc một chu kỳ kinh doanh, bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu, hàng tồn kho, v.v.
 • Tài sản dài hạn là tài sản đã được sử dụng hơn một năm, bao gồm tài sản cố định như máy móc và nhà xưởng, và tài sản vô hình như bản quyền phát minh và bằng sáng chế.

Nguồn vốn bao gồm nợ phải trả và vốn chủ sở hữu:

 • Nợ phải trả là các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp đối với các chủ nợ. Nó bao gồm các khoản nợ dài hạn và ngắn hạn: các khoản thanh toán cho người bán, các khoản thuế và các khoản khác do các cơ quan nhà nước, các khoản thanh toán cho nhân viên, hạn mức tín dụng, lãi suất ngân hàng, v.v.
 • Vốn chủ sở hữu bao gồm vốn góp bằng phát hành cổ phiếu, vốn góp thực tế của chủ sở hữu, vốn đầu tư, lợi nhuận sau thuế để lại, quỹ đầu tư phát triển, v.v.

Như vậy, để phân tích một bảng cân đối kế toán, trước hết người đọc phải phân loại tài sản và nguồn vốn. Sau đó, tính tỷ lệ các khoản mục chi tiết theo thời gian, đồng thời ghi lại các khoản mục quan trọng có tỷ trọng lớn và biến động lớn tại thời điểm báo cáo.

Hướng dẫn chi tiết cách chọn sàn giao dịch Forex uy tín cho người mới

Người đọc nên:

 • Quan sát số dư tiền và các khoản tương đương tiền: Nếu công ty lớn và có lãi nhưng số tiền này thấp thì công ty đang thiếu thanh khoản và có dòng tiền không lành mạnh. Các tổ chức nên có số dư tiền mặt ít nhất 10% nợ ngắn hạn để đảm bảo thanh khoản ngay lập tức.
 • Nhìn vào các khoản nợ, trả lãi và tỷ lệ nợ: bởi vì nếu mức nợ cao thì khả năng thu hồi vốn sẽ thấp. Các công ty có số dư nợ cao báo cáo hiệu quả quản lý thấp dẫn đến doanh thu thấp. Lợi nhuận trên vốn giảm và việc mở rộng đầu tư không hiệu quả vào thời điểm đó, do lãi suất ưu tiên được sử dụng để trả nợ. Ngoài ra, một số doanh nghiệp muốn sử dụng đòn bẩy tài chính sẽ duy trì số dư nợ cao, tùy thuộc vào chiến lược kinh doanh mà họ đang thực hiện.
 • Tìm dấu hiệu của sự mất cân đối tài chính: Tài sản dài hạn sẽ được tài trợ bằng nguồn vốn dài hạn, điều này là không hợp lý nếu tài sản dài hạn được tài trợ bằng nguồn vốn ngắn hạn. Sự biến động vốn lưu động ròng giảm và âm cho thấy sự mất cân bằng tài chính, cho thấy rằng các công ty đang sử dụng nợ ngắn hạn để đầu tư vào tài sản dài hạn hơn, chẳng hạn như mua thêm máy móc và nhà xưởng.

Đọc và phân tích thuyết minh báo cáo tài chính

Đối với thuyết minh báo cáo tài chính, người đọc sẽ có thể hiểu thông tin dưới dạng bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Trong phần mô tả sẽ trình bày những nội dung sau: đặc điểm hoạt động kinh doanh, kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng để báo cáo, các chuẩn mực kế toán và hệ thống kế toán áp dụng, chính sách kế toán, các thông tin bổ sung quan trọng …

Đọc và phân tích thuyết minh báo cáo tài chính

Đọc và phân tích thuyết minh báo cáo tài chính

Để đọc và hiểu thuyết minh báo cáo tài chính, bạn sẽ cần:

 • Phân tích hoạt động kinh doanh: Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nào? Nếu sản xuất phải đầu tư nhà xưởng nghĩa là nhiều tài sản cố định, nếu là hàng bán lẻ thì hàng tồn kho cao và các khoản phải thu thấp. Doanh nghiệp đã hoạt động được bao lâu, đầu, giữa hay cuối chu kỳ phát triển? Các chính sách và chuẩn mực kế toán hiện hành là gì?
 • Nếu có điều gì đó cần lưu ý trong các bước phân tích trên, trong phần này người đọc sẽ thấy tại sao có sự thay đổi. Thời gian tăng giảm của từng mục được giới thiệu chi tiết, có lời giải và công thức toán học để người đọc dễ hiểu.

Đọc – Phân tích Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ đòi hỏi phải đọc và phân tích cẩn thận vì: Thông qua đó, bạn có thể xác định doanh nghiệp thực sự tạo ra bao nhiêu tiền và chi tiêu bao nhiêu trong một khoảng thời gian cụ thể.

Doanh thu và lợi nhuận thực tế được bao gồm trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sẽ được ghi nhận khi giao dịch kỳ hiện tại xảy ra. Có khoản phải thu khách hàng nhưng thực tế chưa nhận được tiền nên rõ ràng dòng tiền không tăng. Lúc này, bạn sẽ thấy rằng có doanh thu và lợi nhuận, nhưng thực tế doanh nghiệp không có dòng tiền.

Hướng dẫn cách chơi chứng khoán Mỹ ở Việt Nam

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy ba dòng tiền cơ bản:

 • Dòng tiền cho hoạt động kinh doanh: Dòng tiền cho nhà cung cấp, khách hàng, nhân viên, trả lãi vay, thuế, v.v. phát sinh từ kết quả hoạt động kinh doanh của tổ chức, không phải từ huy động tiền hoặc đi vay.
 • Luồng tiền từ hoạt động đầu tư: các luồng tiền vào và ra liên quan đến việc mua lại, xây dựng, thanh lý, đầu tư tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác.
 • Dòng tiền từ hoạt động tài chính: Dòng tiền từ việc tăng / giảm vốn chủ sở hữu thông qua góp vốn mới, phát hành cổ phiếu, trả cổ tức, v.v. Cũng như các khoản vay gốc hoặc mới từ các khoản vay, trả nợ …

Trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, các dự báo có thể âm hoặc dương. Đối với một doanh nghiệp có dòng tiền ổn định và cổ tức dài hạn, đây là minh chứng cho sức khỏe tài chính lành mạnh và lợi nhuận được công bố là thực tế. Nếu doanh nghiệp đang trong giai đoạn tăng trưởng thì không được chia cổ tức hoặc có thể đưa ra chính sách cổ tức hợp lý để giải trình.

Đọc – Phân tích Báo cáo Hiệu suất Kinh doanh

Báo cáo thu nhập sẽ cho thấy những điều quan trọng sau:

 • Thu nhập: Là thu nhập từ hoạt động kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp. Đó là thu nhập ròng từ việc bán hàng hoá và dịch vụ và thu nhập từ hoạt động tài chính.
 • Thu nhập khác từ hoạt động đối ngoại như thanh lý tài sản, nhượng bán tài sản cố định, thu tiền phạt do đối tác vỡ nợ.
 • Chi phí phát sinh trong kỳ: Là tổng các khoản chi phí, các khoản giảm trừ và nợ phải trả làm giảm vốn chủ sở hữu. Chi phí được chia làm hai loại, một là chi phí phát sinh do hoạt động sản xuất kinh doanh (chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp …) và chi phí khác (chi phí thanh lý, chi phí nhượng bán tài sản …).
 • Trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, lợi nhuận bằng doanh thu trừ chi phí.

Báo cáo sẽ trình bày chi tiết các hoạt động kinh doanh, tài chính và các hoạt động khác. ở đó:

 • Hoạt động kinh doanh thể hiện: thu nhập thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp tạo ra, thu nhập từ hoạt động tài chính, chi phí phát sinh, tỷ suất lợi nhuận gộp …
 • Hoạt động tài chính thể hiện doanh thu hoạt động tài chính (lãi đầu tư, lãi tỷ giá hối đoái, lãi tiền gửi …) và chi phí tài chính (lỗ đầu tư, lãi cho vay …).
 • Các hoạt động khác phản ánh các hoạt động ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp. Thường là một tỷ lệ nhỏ trong cơ cấu doanh nghiệp. Bao gồm lãi thanh lý, bồi thường hợp đồng và thu nhập khác, cũng như các chi phí phát sinh do lỗ thanh lý, vi phạm hợp đồng, v.v.

Ba mục trên giúp xác định lợi nhuận gộp trước thuế bằng cách trừ đi các chi phí trên doanh thu. Sau đó trừ thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp để có lợi nhuận sau thuế.

Vì vậy, khi phân tích báo cáo lãi lỗ của doanh nghiệp, trước hết phải phân loại thu nhập và chi phí, sau đó tính tỷ trọng vào tổng thu nhập và tổng chi phí. để giám sát.

Hướng dẫn lấy mã giftcode trong game liên quân mobile miễn phí

Xin lưu ý rằng báo cáo này không cho thấy các luồng tiền hiện tại và lợi nhuận trên báo cáo có thể bị tăng cao hoặc bị khấu trừ do các nguyên tắc và ý kiến ​​kế toán. Vì vậy chỉ nhìn vào bảng báo cáo lãi lỗ mà thấy doanh nghiệp kinh doanh có lãi thì không đảm bảo doanh nghiệp sẽ có tiền để trả nợ khi đến hạn hoặc dùng vào việc tái sản xuất.

Vì vậy, trong phân tích của bạn, bạn phải kết hợp việc so sánh và đánh giá với bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Cách Đọc Báo cáo Tài chính của Ngân hàng

Tương tự như báo cáo tài chính của một doanh nghiệp, báo cáo tài chính của ngân hàng cũng bao gồm các bước chủ yếu sau: đọc bảng cân đối kế toán của ngân hàng, đọc báo cáo lãi lỗ của ngân hàng, đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ của ngân hàng và đọc thuyết minh báo cáo tài chính của ngân hàng.

Cách Đọc Báo cáo Tài chính của Ngân hàng

Cách Đọc Báo cáo Tài chính của Ngân hàng

Cách đọc Bảng Cân đối Ngân hàng

Để đọc và hiểu bảng cân đối kế toán của ngân hàng, trước tiên chúng ta cần tập trung vào tài sản của ngân hàng. Khoản mục này bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi tổ chức tín dụng và tiền gửi ngân hàng quốc doanh. Đây cũng là vật có tính thanh khoản cao nhất trong tài sản của ngân hàng, được dùng để đáp ứng nhu cầu quản lý rút tiền mặt của Ngân hàng Quốc gia như cho vay, đáp ứng việc thanh toán hàng ngày của các ngân hàng thương mại.

Pivot Point là gì – Chiến lược giao dịch Pivot Point

Nhưng tiền mặt có khả năng sinh lời thấp và hầu như không có lãi đối với các ngân hàng thương mại, do đó tiền mặt thường được duy trì ở mức tối thiểu 2% tổng tài sản của ngân hàng.

Cách đọc Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của ngân hàng

Dưới đây là những phần bạn cần chú ý khi đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ của ngân hàng:

 • Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh: Là tất cả các luồng tiền vào ra liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng như đi vay, thu, chi từ hoạt động tiền gửi, v.v. …
 • Luồng tiền từ hoạt động đầu tư: Thể hiện các luồng tiền vào ra của ngân hàng liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng cơ bản, mua sắm tài chính, tài sản cố định, đầu tư chứng khoán, góp vốn liên doanh và các hoạt động đầu tư khác của ngân hàng.
 • Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính: Thể hiện các luồng tiền vào ra liên quan trực tiếp đến việc tăng, giảm vốn hoạt động của ngân hàng và vốn góp của ngân hàng, bao gồm: chủ sở hữu đơn vị vay vốn, góp vốn, phát hành cổ phiếu, trái phiếu, trả nợ, hoàn trả trái phiếu, …

Cách Đọc Báo cáo Lãi lỗ của Ngân hàng

Đối với báo cáo thu nhập của một ngân hàng, chúng ta cần tập trung vào các chỉ số chính sau:

 • Thu nhập lãi thuần: Là chỉ tiêu phản ánh tổng số tiền lãi ngân hàng và các khoản thu nhập tương tự sau khi trừ chi phí lãi vay trong kỳ nghiên cứu.
 • Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ: Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho khách hàng trong kỳ báo cáo trừ đi phí dịch vụ cung cấp.
 • Thu nhập ròng từ kinh doanh ngoại hối.
 • Thu nhập ròng từ kinh doanh và đầu tư chứng khoán.
 • Thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh khác.
 • Phí dự phòng: là số tiền được sử dụng cho các hoạt động phòng ngừa rủi ro bằng hoạt động tiền tệ của Ngân hàng trong kỳ báo cáo.
 • Lợi nhuận trước thuế: Phản ánh tổng lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong kỳ báo cáo trước khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: Là chỉ tiêu thể hiện số thuế thu nhập ngân hàng phải nộp, được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế tính trong kỳ báo cáo.
 • Lợi nhuận sau thuế: Là lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ báo cáo.

Cách đọc Ghi chú Báo cáo Tài chính Ngân hàng

Các vấn đề cần lưu ý khi đọc thuyết minh báo cáo tài chính của ngân hàng bao gồm:

 • Báo cáo tăng giảm TSCĐ: Qua nội dung này sẽ nắm được tình hình biến động của TSCĐ trong kỳ.
 • Báo cáo tình hình tăng, giảm quỹ và tình hình sử dụng quỹ: Thể hiện sự biến động về quy mô huy động và sử dụng quỹ của Ngân hàng trong kỳ hiện tại.
 • Báo cáo Đáo hạn Tài sản và Nợ phải trả của Ngân hàng: Thể hiện chi tiết các loại tài sản và nợ phải trả của ngân hàng theo thời gian đáo hạn để phản ứng kịp thời với tình hình trong tương lai.

Những lưu ý trước khi đọc và hiểu báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính thường được công bố công khai trên trang web của công ty. Bạn có thể tải về để tiện theo dõi khi cần thiết. Các báo cáo này thường được sử dụng để kiểm tra và thanh toán thuế hàng năm. Đối với những bạn muốn tự đọc và phân tích báo cáo tài chính, hãy ghi nhớ những điều sau:

 • Nên so sánh dữ liệu từ các khoảng thời gian khác nhau để đánh giá xu hướng kinh doanh.
  So sánh với các doanh nghiệp khác trong cùng lĩnh vực để đánh giá lại điểm mạnh và điểm yếu của tổ chức.
 • Các con số trên bảng cân đối kế toán chỉ là tạm thời, trong khi các con số trên báo cáo thu nhập chỉ là số hiện hành. Để có cái nhìn tổng quan, bạn nên tham khảo thêm dữ liệu từ các báo cáo tài chính trong năm năm qua.
 • Nếu bạn cảm thấy không chắc chắn trong quá trình phân tích và có quá nhiều câu hỏi, bạn nên tham khảo ý kiến ​​của kế toán viên, hoặc tham khảo dịch vụ kế toán trực tuyến để có thông tin chính xác nhất.

 

Vậy thitruong-vn.com hướng dẫn chi tiết cách đọc báo cáo tài chính đơn giản và chính xác trong năm bước. Hy vọng khi đọc sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn và tự mình phân tích được bản báo cáo tài chính hoàn chỉnh.

 

Đánh giá bài viết

0 / 5. Lượt đánh giá: 0

guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

THITRUONG-VN.COM

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các giao dịch ngoại hối, chứng khoán cổ phiếu luôn tiềm ẩn rủi ro cao. Bạn chỉ nên bắt đầu giao dịch nếu bạn nhận thức được và chấp nhận rủi ro này. Thông tin trình bày trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi  không khuyến khích hay kêu gọi đầu tư, 

© 2022 by Thitruong-vn.com